Başarıyı Destekleyen Burs ve İndirim Seçenekleri

Başarıyı Destekleyen Burs ve İndirim Seçenekleri

BURSLARIMIZ

I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI

Üniversiteye giriş bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi burslardır. Bunlardan tam burs: öğrenim ücretinin tamamını, kısmi burslardan, % 50 burs öğrenim ücretinin yarısını, % 25 burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu ve indirimli programlara yerleşen öğrencilerin bursları ve indirimleri başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans bölümlerinde 4+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1yıl ve ön lisans programlarında 2+1 yıl boyunca devam eder. Hazırlık sınıfı olan programlarda belirlenen sürelere 1 yıl eklenir.

II. DESTEK BURSLARI

1.Kurum İndirimi

1) Arel Üniversitesi ve Arel Eğitim Kurumları en az iki (2) yıldır kadrolu olarak ve tam zamanlı çalışanları ile eş, 1 inci ve 2. İnci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, çocuk) %50 oranında uygulanan indirimdir.

(2)  Ayrıca,

a) Arel liselerinden,

b) İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları,

c) İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve lisansüstü programlarından, mezun olanlara %50 oranında kurum indirimi uygulanır.

(3) İlgili protokollerle onaylanmış işbirliği ve çözüm ortaklığı yapılmış kurumlara belirlenen koşullarda ve oranlarda indirim uygulanır.

2.Yöre İndirimi

(1) Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerindeki bir liseden mezun olan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin bir lisans programına Ücretli yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere,

(2) Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde kendisi veya ailesinin en az 3 (üç) yıldır ikamet etmekte olduğunu belgeleyen, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin bir lisans programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretine ek %10 oranında indirim uygulanır.

3.Çift Anadal Bursu

Üniversitenin tam burslu programlarına yerleşen ve GNO’ su 3,50 ve üzerinde olanlardan çift anadal programları için ayrı bir ücret alınmaz

4.Sanata Destek Bursu

(1) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve tekstil Tasarımı bölümlerinin yetenek sınavlarına giren ve sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, bu yönergenin 32.nci maddesindeki şartlar çerçevesinde normal öğrenim süresi boyunca %50 oranında burs verilir. Ayrıca bu bölümlerdeki doluluk oranına göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda öğrenciye tam burs verilir.

(2)Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede sanata destek bursu verilir.

5.Spora destek bursu

(1) Üniversitenin önlisans veya lisans programlarından birinde kayıtlı ve milli takım kadrosunda yer alan öğrencilerden, sporcu lisansları devam ettiği ve Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca Öğretim Ücreti alınmaz.

(3) Üniversite’nin önlisans ya da lisans programlarından birinde kayıtlı ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerden, Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca ödemeleri gereken Öğretim Ücretinin %10’u alınmaz.

(4) Üniversite’nin okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Konaklama ve Spor Ofisi Diretörlüğü’nün önerisi ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

(5) Sporcu bursu karşılıksız değildir. Sporcu bursu/indirimi alan öğrencinin GNO’su arka arkaya 2 yarıyıl 2,00’ın altına düşerse bursu/indirimi kesilir. GNO’su en az 2,00’a tekrar yükselen öğrencinin bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

(6) Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin milli yâda değil sporcu bursu ve okul takımı indirimi kesilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan “Türk Sporuna Yüzde Yüz Destek” Protokolü kapsamında burs alan öğrenciler bu maddeden muaftır.

(7) Sporcu öğrencilerin GNO ve burs takibi Sağlık, Konaklama ve Spor Direktörlüğü yönetiminde Öğrenci İşleri Ofisi tarafından her dönem yapılır.

6.Şehit Bursu

(1) Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki yerleştirme sıralamasında ilk 50.000’de olan öğrencilerden AREL’i ilk 5 (beş) tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde AREL’de öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yapılan indirimdir.

(2) Bu burs karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar.

(3) İlgili belgelerin (Şehadetname belgesi) Türk Silahlı Kuvvetleri. veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması kaydıyla %100 oranında burs verilir.

7. Mütevelli Heyet Çalışma Destek Bursu

(1)Çalışma desteği, öğrencilere Üniversitenin birimlerinde çalışmaları karşılığı sağlanan parasal destektir.

(2)  Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak gibi sebeplerle burs için Üniversite yetkili organlarına başvuru yapmış öğrencilere tanınan destektir. MH Çalışma Desteği bursuna başvuru yapmış ve Burs komisyonu ve Mütevelli Heyet tarafından kendilerine burs alma şartlarına haiz öğrencilere yerleşke içinde işe yerleştirmede öncelik verilir. 

(3) Çalışma desteği verilecek öğrencilerin başvurularının alınmasını, değerlendirilmesini ve destek verilecek öğrencilerin belirlenmesini Burs Komisyonu yapar. Değerlendirmede başvuru yapan öğrencinin başarısı ve ihtiyacı dikkate alınır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerle mülakat yapar. Burs komisyonu değerlendirme sonucunu izleyen akademik yılın ders kayıt tarihinden önce çalışma desteği almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Rektörlüğe bildirir. Mütevelli Heyetin onayı sonrasında çalışma desteği almaya hak kazanan öğrencilerin listesi, Üniversite’nin Web sayfasında duyurulur.

8.İhtiyaç Bursu

(1) İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla ihtiyaç bursu verilir.

(2) Burs komisyonu tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu verilir. Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların Burs Komisyonuna iletilmesi ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Öğrenci Dekanlığı yürütür. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

9.Kardeş indirimi

(1) Üniversiteye kayıt yaptıran her bir kardeşe ödemeleri gereken öğretim ücretine ek olarak %10 oranında indirim uygulanır.

(2) Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar da yararlanır.

(3) Burs bir yıl süre ile verilir. Bu bursu alan öğrencilerden başvuru koşullarını sağlayanlar her akademik yılbaşında yeniden başvuru yapar ve değerlendirilir.

III. BAŞARI BURSLARI

Üniversiteye daha nitelikli öğrenci kazandırmak ve başarıyı ödüllendirmek üzere verilen başarı bursları; tercih bursu, üstün başarı bursu, yatay geçiş burslarından oluşur.

1.Tercih İndirimi

(1)   ÖSYM tarafından İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına ilk 5 tercihinde yerleşip kayıt yaptıranlara Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim uygulanır. Bu oranlar en geç Temmuz ayının son gününe kadar üniversitenin aday öğrenci WEB (aday.arel.edu.tr) sayfasında yayınlanır.

2.Başarı Bursu

(1) Üniversitenin ön lisans (örgün ve ikinci öğretimin tamamı) ve lisans programlarında, her yıl Bahar dönemi sonunda GNO’ya göre, başarı sıralamasında bölüm birincilerine izleyen akademik yılda ödemekle yükümlü oldukları ücretin %25’i kadar indirim yapılır.

(2) Hazırlık Programı dışında; önlisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir.

(3) Her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur.

(4)       Başarı bursundan veya indiriminden yaralanabilmek için öğrencinin aşağıdaki başarı ölçütlerini sağlaması gerekir:

a)         GNO’su 3,5 ve üzerinde olmak,

b)         Sıralamanın yapıldığı yılda başarısız dersi (FF notu) olmamak,

c)         Güz ve bahar yarıyılında ilgili lisans programının müfredatına sayılan kredili normal veya fazla ders yükünü almış olmak (Erasmus ve/veya değişim programları çerçevesinde alınan dersler dahildir)

d)  Başarı bursları 1 (bir) yıl için geçerlidir. Bursun devam edebilmesi için bölüm birincisi olunması gerekir.

(5) Aynı bölümde birden fazla bölüm birincisi mevcutsa son yarıyılda alınan kredi sayısı fazla olan öğrenciye öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda burs, ÖSYS merkezi yerleştirme sınav puanı yüksek

(6) Başarı bursu ve indirimi için yaz öğretimi dersleri dikkate alınmaz.

(7) ÇAP ve YAP öğrencileri için yalnızca anadal ders yükü ve not ortalamaları dikkate alınır.

(8) Başarı bursu, bursun hak edildiği akademik yılı izleyen eğitim öğretim yılında verilir. Bu uygulamadan yararlanacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofis Direktörlüğü tarafından Rektörlüğe bildirilir.

3. Onur Bursu

(1) Onur Bursu, Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) SAY-EA ve SÖZ puan türündeki sıralamada alınan sonuca göre AREL’e ilk 4,000’de yerleştirilen ve kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda parasal destek olarak verilen burstur.

(2) Onur Bursu, ilk 1000, ilk 2000, ilk 4000’de yerleşen öğrencilere dil puanı öğrencileri hariç olmak üzere her eğitim öğretim yılında dokuz (9) ay süre ile her ay parasal destek olarak verilir.

(3) Onur Bursundan yararlanmak için daha önce herhangi bir önlisans ve lisans programından mezun olmama şartı aranır.

(4) Onur Bursu olarak sağlanacak parasal destek her akademik yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek uygulanır.

(5)  Verilen bu bursların devamı için, öğrencinin eğitim öğretim yılı sonlarında GNO’sunun en az 3,00 olması şartı aranır. Öğrencinin GNO’su 3,00 (üç)’ün altına düştüğünde Onur Bursu kesilir. Öğrencinin GNO’su 3,00’nin üzerine çıktığında, Onur Bursu tekrar verilir.

(6) Tam Burslu programlara İstanbul il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 1.000, diğer puan türlerinde ilk 10.000 içine giren öğrencilerin tümü üç (3) kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dâhil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahiptir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkânından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkânlar çerçevesinde yurt sağlanır.

4. Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu ve Fransız Bakalorya Bursu

(1) Bu burs, Üniversiteye YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan ve Uluslararası Bakalorya veya Fransız Bakalorya diploma notu bulunanlardan aşağıda belirtilen puanı sağlayan öğrencilere verilir.

2) Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan öğrencilerden ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25’i alınmaz.

3) Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz.

4) Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır.

5) Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz. Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 20 oranında indirim yapılır.

5.Yatay Geçiş Bursları

1) Kurum içi yatay geçişlerde ve Üniversite’nin hazırlık sınıfını azami sürede bitiremeyen öğrencilerin Üniversite’nin Türkçe denk programına yerleştirilmelerinde uygulanacak burs ve indirimler aynı oranda devam eder.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş yolu ile İstanbul Arel Üniversitesine gelen öğrencilere verilecek burs ve indirimler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilirBölüm ve Kontenjanlar
Tercih Robotu
Sanal Tur
WhatsApp