Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Günümüzde yaşanan küreselleşme sonucu insanların, toplumların ve devletlerin değişime uğraması ve dünyamızda yaşanan sorunların karmaşıklaşması; ortaya çıkan sorunların zamanında ve doğru olarak algılanmasını, hızla değişen dinamik koşullara uygun doğru strateji ve politikaların belirlenmesini, uygulanmasını ve sonuçların paylaşımını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ArelUSAM-Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek 21. yüzyılda değişime yön veren dinamikleri algılayabilmek veya hızla değişen dinamikleri öngörerek doğru politikalar üretebilmek amacıyla kurulmuştur. Merkez ayrıca, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik yapısına ve ulusal boyuttaki siyasi, ekonomik ve sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yapmayı amaçlamaktadır. Alternatif politikalar geliştirmek, bu politikaları üretebilecek ve uygulayabilecek öğrenciler ve öğretim elemanları yetiştirmek de Merkezin diğer hedefleri arasındadır. Bölgesel, ulusal ve küresel boyuttaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, ArelUSAM’ın en önemli amaçlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul Arel Üniversitesinde genç ve dinamik araştırmacıların bir araya getirilmesine, yönlendirilmesine ve sinerji yaratılarak elde edilen kazanımların bilim alanı ile paylaşılmasına büyük önem verilmektedir. Merkez ayrıca, Türkiye’nin iki ve çok taraflı uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesine ve hem ulusal hem de uluslararası güvenlik stratejilerinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerilerde bulunur.

ArelUSAM’ın hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Dünya güç merkezlerinin yeni oluşumlarını ve stratejilerini analiz etmek, bunların dünyadaki ve bölgemizdeki muhtemel gelişmelerini ve etkilerini öngörmek,
 • Türkiye’nin dünya jeopolitiğindeki küresel ve bölgesel açılımlarına katkı sağlayan vizyonunu geliştirmek, bu vizyon için uygun ve uygulanabilir yeni projeler üretmek,
 • Ulusal ve uluslararası yeni güvenlik ortamını analiz etmek; yeni tehditlere ve risklere yönelik güvenlik stratejileri geliştirmek ve mevcut stratejilerin yenilenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Karadeniz, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerine yönelik politikalar geliştirmek; bölgesel ve küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirerek bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak,
 • Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk konularında ülkemizdeki sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak,
 • “Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma” hedefi çerçevesinde projeler geliştirmek,
 • 21. yüzyılın yeni uygarlık oluşumları içinde sosyo-ekonomik dönüşüm ile ilgili konularda önerilerde bulunmak,
 • Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı çevrenin yaratılması ve yaşatılması konularında projeler üretmek ve önerilerde bulunmak,
 • Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlamak için ileri teknolojiler çalıştayı düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşmaktır.

ArelUSAM’ın çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir;

 • Sorunların çözümüne milli bir bakış açısıyla yaklaşmak.
 • Disiplinlerarası çalışmalar yürütmek,
 • Hukukun Genel İlkelerine bağlı kalmak,
 • Özgün ve en uygun yaklaşımlar,
 • Farklı görüşlere saygı duymak,
 • Farkındalık yaratabilmek,
 • Birey mutluluğunu amaçlayan politika ve stratejiler üretmek ve geliştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren SAM’lar ile işbirliği yapmak,
 • Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayış benimsemek,
 • Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik projelerde ortaklık önerilerine ve işbirliğine açık olmak. ArelUSAM’ın izlediği yöntemler ise aşağıdaki gibidir;
 • Bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmış öğretim elemanlarını, diplomatları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilimsel araştırma ve tartışma ortamı yaratmak,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri daha yakından izleyebilmek için nitelikli bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 • Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, sempozyum, panel, çalıştay ve söyleşi düzenlemek,
 • Diğer üniversitelerin benzer birimleri ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
 • Eğitim programları düzenleyerek genç araştırmacılar yetiştirmek,
 • Öğrencileri küresel ve bölgesel sorunların çözümüyle ilgili bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
 • Yapılan araştırmaları; kitap, dergi, rapor, analiz ve bültenler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak,
 • Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizi yakından ilgilendiren konuları sosyal medya aracılığıyla üyelerini devamlı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Başarılı araştırmacıların ödüllendirilmesi için önerilerde bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergi yayımlamak,
 • Alanında nitelikli ve özgün bilimsel araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmesi için önerilerde bulunmak.

Detaylı bilgi için; 

arelusam.arel.edu.tr

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!