Muhasebe ve Finans Yönetimi

İşletme yöneticileri, yatırımcılar, bankalar ve kredi kuruluşları gibi işletmelerin mali yapıları hakkında verilecek bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasına duyulan gereksinim, muhasebenin kamusal önemini arttırmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde denetim yapacak meslek mensuplarına ihtiyaç artmıştır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünde, kuram ve uygulamaya dönük olarak muhasebe, finans, vergi, denetim gibi temel alanların yanı sıra, mesleğin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde hukuk, işletme ve iktisat alanlarında da gerekli eğitim verilmektedir. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, insan ilişkilerine önem veren, güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve gelişime açık, rekabetçi, alanı ile ilgili fırsatları önceden görüp değerlendirebilen, zor şartlarda isabetli karar verebilen, kamuda ve özel sektörde ya da bağımsız olarak faaliyet gösterecek mali müşavir, finans uzmanı, denetçi, muhasebe uzmanı ve orta ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümde gerek mevzuat, muhasebe ve finans uygulamaları, gerekse sayısal ve sözel dersler uluslararası normlara paralel olarak anlatılmaktadır.

 

Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere alanlarında yetkin akademisyenlerce uluslara- rası düzeyde eğitim verilmektedir. Çağdaş uygu- lamaların gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan müfredatıyla Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunlarının, yabancı dil eğitimlerinin altyapılarının da oluşturulması da hedeflenmektedir. Öğrencilere mesleki İngilizce dersi kapsamında, muhasebe ve finans yönetimi alanında İngilizcenin etkin bir şekilde kullanılabilmesine yönelik çeviri, raporlama, ticari yazışma yöntem ve usulleri öğretilmektedir.

 

Muhasebenin doğru, şeffaf, uluslararası normlara uygun bir şekilde raporlanması gereği, işletme içinde yabancı dil eğitiminin önemini arttırmaktadır.

 

Bölümde verilen eğitimin bir parçası olarak staj uygulaması yapmak zorunludur. Bu sayede öğrenciler, üniversitede aldıkları bilgileri iş hayatına uygu- lama fırsatı bularak çalışma hayatına daha kolay uyum sağlayabileceklerdir. Öğrenciler, alanlarıyla ilgili deneyim kazanabilmeleri için muhasebe, bankacılık, ekonomi gibi alanlarda öğrenci kulüplerine katılma ve iş hayatına atılabilecekleri projelerde yer alma ve seminerler düzenleme veya düzenlenen seminerlerden faydalanma olanağına sahiptirler. Ayrıca, eğitimleri boyunca çeşitli sektörlerden gelen, alanında uzman kişilerin bilgi, birikim ve deneyimlerini öğrencilere aktararak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

 

Öğrenciler gerekli koşulları sağladıkları takdirde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki diğer bölümlerde çift ana dal veya yan dal programların- dan faydalanabilirler. Ayrıca eğitimlerinin bir kısmını Erasmus+ Programı çerçevesinde üniversitemizin öğrenci değişim anlaşması yapmış olduğu çeşitli üniversitelerde sürdürerek farklı kültürleri tanıma fırsatı bulabilirler. Bu kapsamda öğrencilere yurt dışındaki üniversitelerde yarı dönem ya da 1 akademik yıl boyunca eğitim alma, araştırma yapma ve İngilizce konusun- da uzmanlaşma şansı sunulmaktadır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp