Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası ilişkiler alanı, küreselleşme sürecinde olan dünyamızda her geçen gün daha fazla öne çıkmaktadır. Bu süreçte devletler arasındaki ilişkiler yeni boyutlar kazanmakta ve ortaya çıkan yeni gelişmeler bireylerin yaşamlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir anlayış ile oluşturulmuş müfredatı sayesinde öğrencilere, sadece uluslararası ilişkiler alanında değil siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası iktisat, Türk dış politikası, uluslararası hukuk, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası güvenlik ve siyasi tarih gibi akademik alanlarda da eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

 

Uluslararası ilişkiler; devletlerarası ilişkileri, sivil toplum örgütleri, uluslararası küresel ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler ve bireyler gibi çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri de kapsamaktadır. Dolayısıyla Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, devletlerin dış politikalarını, uluslararası örgütler ile devlet dışı aktörlerin ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını bilmek ve onları değerlendirmek zorundadırlar.

 

Diğer taraftan, öğrencilerin kendi isteklerine uygun dersleri almaları amacıyla, Bölüm müfredatına çok sayıda seçmeli ders eklenmiştir. Müfredatta, alan derslerinin yanı sıra ABD, Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Konseyi, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Kafkasya gibi bölgesel konuları ve çevre, enerji, küresel ve bölgesel güvenlik, yasa dışı göç gibi uluslararası güvenlik sorunlarını içeren dersler önemli yer tutmaktadır.

 

Küreselleşen dünyamızda, öğrencilerin sadece tek bir yabancı dil ile mezun olmaları yeterli görülmemekte ve bu çerçevede Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrencilere zorunlu ikinci yabancı dil dersleri verilmektedir. Öğrenciler, istedikleri takdirde Erasmus+ Programı çerçevesinde diğer kültürleri tanıma fırsatı yakalamakta, yurt dışında eğitim görerek hem yabancı dil bilgilerini geliştirip deneyim ve birikim kazanmakta hem de akademik donanımlarını arttırmaktadırlar.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümünde, öğrencilere bilimsel analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Öğrencilerin bu kazanımla kamudaki veya özel sektördeki çalışma ortamlarında kendilerine güvenen birer lider ve rehber olmaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öğrencilere eğitim süreci içinde çağdaş eğitim-öğretim olanakları sunulmakta, ders plan ve içerikleri sürekli güncellenmektedir.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp