Sosyal Hizmet

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün amacı öğrencileri; disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası iş birliğinin zorunluluklarını kavramış olan, ekip çalışması ilkelerini özümseyerek görev, yetki, hak ve sorumluluklarını mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilecek uzmanlar olarak yetiştirmektir.

 

Bölüm, mevcut koşulları değiştirerek ya da bu koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak toplumun, ailelerin ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sosyal hizmet alanında çalışacak profesyoneller yetiştirir. Sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan bu profesyoneller; toplumun, ailelerin ve bireylerin sorunlarıyla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesini sağlarlar.

 

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonuna göre, sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde ülke ihtiyaçlarına öncelik verilmesinin yanı sıra ulusal ve evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. Odağında genel olarak evrensel konular olan sosyal hizmetlerin uygulamaları kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara ve içerisinde bulunduğumuz zamana bağlı olarak ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterebilir.

 

Mesleğin insan haklarını ve sosyal adaleti temel alan ilkeleri, hem ulusal hem de uluslararası etik değerleri temsil etmektedir. Sosyal Hizmet Bölümünde eğitim; tüm bu tanım, ilke ve hedefler çerçevesinde verilir.

 

Bölüm müfredatı belirlenirken, geleceğin sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç duyacakları kuramsal bilgiyi kazanmaları ve mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri için zorunlu staj uygulaması ile mesleki deneyim edinmeleri ve iş yaşamına başladıklarında ilk adımlarını özgüven içinde atmalarını sağlayacak uygulama pratiğine sahip olmaları hedeflenmiştir.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp