Sosyoloji

Sosyoloji, toplumsal olguları tüm yönleriyle analiz eden ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Günümüzde küresel dinamiklere büyük ölçüde sahip olan ülkemizde, gelişen endüstrilerin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi, toplumsal beklentilerin ölçülmesi, çalışanlar arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve toplumsal problemlere çözüm önerileri getirilmesi için sosyolojiye olan ihtiyaç artmış, bu durum sosyolojiyi giderek kendisine daha çok ihtiyaç duyulan işlevsel bir bilim hâline getirmiştir.

 

Bu amaçla İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, üst düzeyde okumalar yapan, tartışan ve bunları demokratik ortamlarda demokratik bir yaklaşımla gerçekleştiren entelektüel bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyoloji Bölümünde dersler iki aşamalı olarak yürütülmektedir. Birinci aşamanın hedefleri; sosyolojinin temel konu ve kavramlarını öğretmek, sosyolojik düşünme yeteneğini geliştirmek, farklı kuramsal perspektiflerden bakabilmeyi sağlamak, diğer sosyal bilimlerle ilişki kurabilecek temel bilgileri kazandırmak, öğrencileri nicel ve nitel yöntemlerle araştırma yapabilir düzeye getirmektir.

 

İkinci aşama ise, ilgi duyulan bir alt alanda daha kapsamlı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yeterli sayıda seçmeli ders grubu açılarak öğrenciler sosyolojinin alt dallarını oluşturan farklı alanlarda uzmanlaşmaya yönlendirilmektedir. Sosyoloji Bölümü, başta İstanbul olmak üzere, özellikle büyük kentlerde giderek arttığı görülen sosyolog ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.

 

Bölüm, toplumsal konulara bilimsel yaklaşabilen, sorun çözme yeteneği gelişmiş, entelektüel birikimi yüksek, araştırma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu sağlamak için Sosyoloji Bölümü, başta Psikoloji Bölümü olmak üzere diğer bölümlerle de iş birliği içinde çok yönlü bir sosyoloji eğitimi vermektedir. Zorunlu staj uygulaması kapsamında sahada yapılan araştırmalar ile öğrenciler, edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya dökme fırsatı bulmaktadırlar.

 

Sosyoloji Bölümü, öğrencilere çift ana dal ve yan dal programları ile diğer bölümlerden sertifika veya diploma alma fırsatı da sunmaktadır. Bölüm, öğrencileri entelektüel donanımı yüksek, mesleki bilgi ve becerileri yeterli sosyologlar olarak mezun etmeyi hedeflemektedir.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp